Φοίτηση μαθητών


Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται:

1. ΕΠΑΡΚΗΣ, όταν ο μαθητής:
α. έχει σύνολο απουσιών το έτος μέχρι 64
β. έχει σύνολο απουσιών 114 από τις οποίες οι πάνω από 64
είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια
γ. (ειδική περίπτωση) έχει σύνολο απουσιών 164, από τις οποίες δικαιολογεί
τις πάνω από 64 και έχει βαθμό τουλάχιστο 15 και διαγωγή κοσμιότατη.

2. ΕΛΛΙΠΗΣ  και παραπέμπεται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο, όταν ο μαθητής:
α. κάνει πάνω από 114 απουσίες και έχει όχι περισσότερες από 164,
αφού δικαιολογήσει όλες τις πέραν των 64
β. (ειδική περίπτωση) έχει σύνολο απουσιών 214, έχει δικαιολογήσει
τις πάνω από 64 και έχει γενικό βαθμό 15 και διαγωγή κοσμιότατη.

3. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ  και απορρίπτεται, όταν ο μαθητής :
έχει σημειώσει πάνω από τις 64 απουσίες και δεν εμπίπτει
σε καμιά από τις ειδικές περιπτώσεις των παραγράφων (1) και (2).

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται
εξ΄ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. (Π.Δ. 485/1983)

Σε κάθε περίπτωση:
Ο κηδεμόνας οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα 
κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.

Για δικαιολόγηση απουσιών:
Για απουσίες -λόγω ασθενείας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων-
έως δύο (2) ημερών αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα,
το οποίο προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά  δέκα  (10) μέρες το πολύ
από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογούνται έως 10 ημέρες το χρόνο.

Για απουσίες άνω των δύο (2) ημερών απαιτείται ιατρική βεβαίωση,
που να βεβαιώνει το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, η οποία χρησιμεύει
ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες.
Προσκομίζεται το αργότερο τη δέκατη (10η ) μέρα από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.

 Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!